Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa od pondelka  1. júna 2020 spúšťa prevádzka športového klubu Tanečný klub MINI  Žilina (MyDANCE), o.z.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú povinní dodržiavať všetci členovia Tanečného klubu MINI Žilina (MyDANCE), o.z. až do odvolania.

Prosíme o stiahnutie a vyplnenie nižšie uloženého vyhlásenia - pre deti dokument "zákonný zástupca", pre plnoletých druhý typ. Budeme zbierať pri vstupe do klubu, za pochopenie ďakujeme.


>>> Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti člena športového klubu - na stiahnutie tu <<<

>>> Vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletého člena športového klubu - na stiahnutie tu <<<


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

             Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z.,s účinnosťou od 20.5.2020 nariadil tieto

 opatrenia, ktoré sú povinní dodržiavať všetci členovia

športového klubu Tanečný klub MINI Žilina (MyDANCE), o.z. 

od 1.6.2020 až do odvolania pri obnovení tréningového procesu

 1. Vstup a pobyt v priestoroch klubu je povolený len členom klubu zúčastňujúcim sa tréningového procesu, ich trénerom a  zamestnancom pracujúcim pre klub. Ostatné osoby majú zákaz vstupovať a zdržiavať sa v priestoroch klubu. Rodič odovzdá svoje neplnoleté dieťa trénerovi, alebo zamestnancovi klubu pred vstupom do priestorov a nezdržiava sa ďalej v priestoroch klubu.
 2. Vstup a pobyt v priestore klubu je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas vykonávania tréningovej činnosti. Počet členov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden člen na 15 m2 z plochy tréningovej sály, táto podmienka sa nevzťahuje na deti. Zamestnanci pri výkone dodržiavajú 2m odstupy od svojich spolupracovníkov.
 3. Pri vstupe do priestorov klubu každý povinne použije dezinfekciu a absolvuje meranie teploty - osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí vstup. Prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.
 4. Každý člen klubu dostane na prvom tréningu úvodné poučenie od trénera o dodržiavaní epidemiologických zásad počas pobytu v klube a má podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave - bezinfekčnosť (v prípade dieťaťa ho podpisuje zákonný zástupca).
 5. Každý tréner vedie evidenciu členov zúčastnených pri každom tréningu a sleduje ich zdravotný stav so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa). V prípade ich výskytu dieťa izoluje do inej miestnosti a kontaktuje rodičov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 6. V klube sa musí povinne vykonávať časté a intenzívne vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, používaných pomôcok, na dezinfekciu sa musia použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. Tieto epidemiologické opatrenia treba vykonať vždy pred nástupom ďalšej tréningovej skupiny. Minimálny časový odstup trénujúcich skupín v rozvrhu je 15 minút.
 7. Počas pobytu v priestoroch klubu sa členom zakazuje konzumovať jedlo a hygienické zariadenia používať len v prípade nutnosti a dodržiavať inštrukcie o vstupe do hygienického zariadenia. Zákaz používania šatní na prezliekanie (platí iba do 3.júna 2020), povolené je odložiť si obuv príp. bundu do priestoru šatne. Každý člen si donesie vlastnú fľašu na vodu, deti do 18 rokov ju majú označenú svojim menom.
 8. Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko. Hygienické zariadenia v klube musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu používaných hygienických zariadení min.2x denne alebo podľa potreby.
 9. Jeden deň v týždni uzatvoriť priestory a vykonávať povinnú dezinfekciu všetkých priestorov používaných na činnosť (sanitárny deň).
 10. O podozrení na nákazu COVID –19 športový klub informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 11. Ak sa u trénera alebo zamestnanca športového klubu objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje štatutára a opustí budovu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

Dodržiavaním týchto opatrení chránime seba aj ostatných, ďakujeme všetkým za ich dodržiavanie.

 

 

Design by Alesh