Členské poplatky na školský rok 2023/2024

Členský poplatok je u nás mesačný príspevok člena (dieťaťa) vo výške 45€, pričom tento členský príspevok sa uhrádza dvoj-mesačne vo výške 90€ na účet združenia. Ďalej ponúkame možnosť súrodeneckej zľavy a to 40€/súrodenec/mesiac, v tomto prípade sa hradí 80€ za každého súrodenca na 2 mesiace vopred. Po úhrade členského príspevku má dieťa možnosť absolvovať 2x týždenne tréning v skupine, kde je umiestnené s ohľadom na jeho vek a tanečné skúsenosti. Mesačný členský príspevok chápte ako "mesačný paušál", nedá sa rozrátať na jednotlivé tréningy v mesiaci, preto nemôžeme vracať peniaze za absenciu kratšiu ako 1 mesiac.

V prípade, že je člen preukázateľne chorý počas celého mesiaca, dostane vrátený mesačný členský príspevok v plnej výške alebo si ho môže presunúť na ďalší neuhradený mesiac.  

TANEČNÁ ŠKOLA JE POISTENÁ NA VYKONÁVANIE MIMOŠKOLSKEJ VZDELÁVACEJ ČINNOSTI PRE PRÍPAD VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI.

 

VŠETKY ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PROSÍME ZASIELAŤ VÝHRADNE NA ÚČET ZDRUŽENIA A IBA SPOLU S VARIABILNÝM SYMBOLOM - IBAN SK39 1111 0000 0013 5416 8008 

 

 

Design by Alesh